ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
23.09.2023 (сб) 18:00  | Вход

Координатор по безопасност и здраве в строителството

Задължителен ежегоден курс съгласно: наредба РД 07-2 и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи.

Изцяло е съобразено с измененията и допълненията от 19.12.2006 г. на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /СМР/ и при ремонтни дейности.

Координаторът по безопасност и здраве в строителството се назначава от инвеститора.
Това задължение имат и всички строителни фирми, които строят собствени обекти.

Съгласно Закона по ЗБУТ, когато имаме повече от един проектант, или повече от един строител, трябва да се назначи координатор по безопасност и здраве в строителството.

Обучението се отнася за правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, удостоверения и др.

Преподаватели : Експерти с необходимите сертификати и удостоверения за квалификация и преподаване

Обучението е еднодневно и се провежда по следната програма:

1. Специфика на Управление на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Идентифициране на Основните причини за трудовите злополуки при изпълнение на строително-монтажните работи и добри практики за тяхното избягване

2. Минимални изисквания за Здравословни и Безопасни Условия на Труд при извършване на Строително Монтажни Работи

3. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, длъжностното лице по безопасност и здраве, строителя, техическия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки

4. Организация на строителната площадка и безопасно изпълнение на Строително Монтажните Работи. Оценка на риска на всеки обект . План по безопасност и здраве.

5. Специфика на инструктажа и инструкциите по безопасност и здраве при работа в строителната фирма

6. Задължения на Координатора по безопасност и здраве в етапа на проектирането

7. Задължения на Координатора по безопасност и здраве в етапа на изпълнението на строежите

Цена на обучение на участник – 150 лв. / с ДДС /

Стартирането на обучението се предшества от заплащане на обучението в брой или по банков път най-малко 3 работни дни преди провеждане на самото обучение на посочената банкова сметка: Банка СЖ “Експресбанк” АД, IBAN:BG80 TTBB 9400 1515 0653 23, BIC: TTBBBG 22, “ЗЕНИТ 94” ООД

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама