ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
23.09.2023 (сб) 16:53  | Вход

Работа с AUTOCAD*

Работа с AUTOCAD – по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

След завършване на това обучение Вие ще можете:
Да създавате чертежи в средата на AutoCAD. Да вмъквате такива от други програми.
Да редактирате чертежи. Да създавате файлове за плотиране и публикуване.Да вмъквате и
използвате растерни изображения, PDF.

Програма за обучението по AutoCAD

I. Запознаване с AutoCAD 2013

1. Основни понятия. Отваряне на съществуващ файл. Отваряне на няколко файла. Подреждане на прозорците.
2. Запис, запис под друго име или с друга пътечка. Създаване на нов файл. Създаване и използване на шаблонни файлове (template).
3. Работа със шаблонни файлове и Design center
4. Организация на екрана – разположение на командите, падащи менюта, ленти с инструменти.
Скриване и подреждане на отворени. Установяване на размерите на чертожния лист и въвеждане.
5. Координатни системи – задаване на разстояния и координати – абсолютни и относителни.
Въвеждане на точки. Форматиране.

I I. Създаване на чертеж. Команди от менюто DRAW.

1. Мерни единици за дължини и ъгли – UNITS. Направления и посоки на отчитане на положителни ъгли.
2. Изчертаване на линии, окръжности, дъги, пръстени.
3. Показване на видима мрежа. Задаване на интервал. Включване и изключване.
4. Работа в ортогонален режим. Задаване на разстояние.
5. Използване на направления под зададен ъгъл. Задаване на разстояние.
6. Изчертаване на фигури: правоъгълници, многоъгълници.
7. 2D линии. Чертане на полилини, редактиране, разпадане.
SPLINE, настройки. HELIX – настройване.

I I I. Команди за визуализация

Мащабиране на екрана.
Преместване на прозореца. Прозорец за въздушен поглед.
Пространствено изображение.
Пречертаване на изображението.
Прозрачни команди.

IV. Команди за редактиране

Преместване.Копиране – настройване за еднократно многократно изпълнение на командата. Многократно копиране. Успоредно. Огледално.
Създаване и редактиране на масиви. Изтриване, възстановяване. Завъртане, мащабиране. Подкоманда Reference и Copy на командите. Разтягане, коригиране на отворени обекти. Скъсяване и удължаване до граници. Бърза работа. Разкъсване и разкъсване в точка. Обединение на линии и арки. Команди за ъгли – зaкръгление, свързване с линия.

V . Редактиране с манипулатора

Настройки на манипулатора.
Разтягане, местене, копиране, мащабиране, завъртане, огледално копиране.

V I . Слоеве

Основни понятия. Необходимост от слоеве. Създаване и присвояване. Видимост на слоеве, замразяване и заключване. Задаване на дебелини и тип на линии. Въвеждане в чертежа и настройване. Мащабиране на линии.
Групиране на слоеве.
Записване на блокове като чертожни файлове. Вмъкване на блокове. Точка на вмъкване, мащабиране и ротация.
Редактиране и предефиниране на блокове. Работа с Annotative block
Създаване на оразмерителни стилове. Оразмеряване с ортогонални котировки. Оразмеряване на неортогонални обекти, радиуси, диаметри и ъгли. Продължаване на котировки и базово котиране.
Пренареждане на оразмерителните линии и разкъсване на дименсионни линии
Редактиране на размери и добавяне на данни към оразмерителен текст. Подмяна на стойност.
Промяна на оразмерителни линии с помощта на манипулатора.
Използване на стандартен щрих. Настройки. Зона на защриховане. Разпознаване на острови и премахване. Прикачен към контура щрих. Копиране на настройки. Настройки Associative и Create separate hatches. Контрол на координатното начало.
Създаване на собствен щрих. Настройки.
Задаване на прозрачност.
Използване на Gradient, настройки.
Изобразяване на тримерен модел. Повдигане във височина. Работа с повърхнини
Скриване на невидими линии. Задаване на сенки.
Перспектива.
Плътни тела. Графични примитиви. Операции с тях.

V I I . Блокове

VIII. Текстове.
Създаване на стилове. Оформяне на текст – едноредов, многоредов текст.
Подравняване на текст. Избор на стил. Редактиране на текст.

IХ. Оразмерителни линии.

Х. Щриховки

XI. 3D изображения

XII. Вмъкване на (Insert): – 1л. и 1у.

XIII. Параметрично чертане оразмеряване

XIV. Отпечатване с помощта на панели Layout.

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама