ПРОФЕСИОНАЛНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
22.06.2024 (сб) 11:30  | Вход

Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Нормативният акт, който определя програмите, реда и изискванията за обучението е Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд също упоменава изискването за обучение на членовете на КУТ и ГУТ Основни характеристики на обучението на членовете на КУТ и ГУТ.

1. Обучението е задължително (чл. 30 от ЗЗБУТ).

2. Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.

3. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите в КУТ и ГУТ. Подлежащи на обучение: На обучение подлежат всички членове на КУТ и ГУТ Работодателят трябва с писмена заповед да определи поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението. Срок на извършване на обучението. Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им. Освен на първоначално обучение, представителите в КУТ и ГУТ подлежат на ежегодно обучение

Продължителност на първоначалното обучение.
Наредба 4 поставя изискването за хорариум не по малък от 30 учебни часа за първоначалното обучение.
Първоначалното обучение на членовете на КУТ и ГУТ се провежда по утвърдена програма, описана в Наредба 4/1998 г.

Минимална продължителност на ежегодното обучение е 6 учебни часа.

Кой има право да извършва обучение на членовете на КУТ и ГУТ?
Обучението на членовете на КУТ и ГУТ се извършва от външна фирма чрез договор.
Основното изискване към фирмата е да има в предмета на дейност посочено „обучение“.
Фирмата трябва да осигури квалифицирано лице, съгласно нормативните изисквания.
Записи, свързани с обученията на членовете на КУТ и ГУТ Документите, които удостоверяват проведените обучения на представителите на комитетите и групите на условия на труд са следните:

1. Писмена заповед на работодателя, с която се определят поименно представителите, които ще бъдат обучавани, както и периода и начина за провеждане на обучението.
2. Удостоверение за първоначално обучение, което съдържа името и ЕГН-то на обучения.
3. Протоколи от ежегодно обучение, които съдържат участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

Коментари са забранени.

Информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЗЕНИТ

Център за професионално обучение.
Дистанционно обучение.
Обучения по европейски проекти,
тренинги и семинари.
Обучения за селскостопански
производители.
Компютърни и езикови курсове за деца,
ученици и възрастни.

Бърз контакт

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2
тел: 052/ 602 490, 612 723
моб: 0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail: office@zenyt.com
skype: zenit_office

Реклама